As a joint initiative of the German-Serbian, French-Serbian , Italian-Serbian Chambers of Commerce, the Belgian-Serbian Business Association, and the Hellenic Business Association of Serbia, a “Dialogue with the Ministry of Mining and Energy” was successfully held online on February 22.

The main goal of the initiative was to establish a continuous dialogue between the companies and the state. The initiative was warmly welcomed by the member-companies, and the number of the participants and their active participation confirmed the importance and the benefits of the dialogue.

The companies had the opportunity to get detailed answers to their questions, as well as to be informed on the current activities and plans in the mining and energy sector. Representatives of the Ministry – State Secretary, Mr. Zoran Lakićević and Assistant Minister, Mr. Milan Macura and their colleagues from the Sector for Energy Efficiency and Heating, Electricity Sector, Sector for Oil and Gas and Sector for Geology and Mining, covered a wide range of topics, such as: energy development strategies and programs, information on the action plan, regulations clarifications, new models of economic contracting within the energy system, procedures, deadlines, support programs and subsidies, and many others.

Aware of the importance of this kind of initiatives and constructive dialogue, as one of the pillars for establishing more successful business environment and better cooperation between local and international companies, the five bilateral business organizations will continue the “Dialogue with the State” initiative.

Uspešno održan onlajn „Dijalog sa Ministarstvom rudarstva i energetike“

U  okviru zajedničke inicijative Nemačko-srpske privredne komore, Francusko-srpske privredne komore, Komore italijansko-srpskih privrednika, Belgijsko-srpske poslovne asocijacije i Helenskog privrednog udruženja Srbije, 22. februara je uspešno održan ,,Dijalog sa Ministarstvom rudarstva i energetike’’ u okviru kojeg je članovima navedenih bilateralnih organizacija pružena prilika da dobiju odgovore na pitanja relevantna po njihovo poslovanje, a iz domena predmetnog Ministarstva.

Cilj održavanja događaja ovakvog formata je uspostavljanje kontinuiranog dijaloga privrede, odnosno kompanija članica bilateralnih organizacija sa jedne strane,  i zvaničnih institucija sa druge. Inicijativa za organizovanje ovakvog događaja svesrdno je prihvaćena, a veliki broj zainteresovanih učesnika je svojim aktivnim učešćem potvrdio značaj i prepoznao korist petog po redu održanog dijaloga.

Okupljene kompanije imale su priliku da dobiju detaljne i konkretne odgovore na svoja pitanja, kao i da se informišu i upoznaju sa aktuelnostima i planovima iz sektora rudastva i energetike. Predstavnici Ministarstva – državni sekretar, gospodin Zoran Lakićević i pomoćnik ministarke, gospodin Milan Macura, su u saradnji sa svojim timovima, kolegama iz Sektora za energetsku efikasnost i toplane, Sektora za elektroenergetiku, Sektora za naftu i gas i Sektora za geologiju i rudarstvo, obuhvatili širok spektar tema, poput: strategije razvoja energetike i programa njegovog ostvarivanja, informacije o akcionom planu, pojašnjenja o uredbama, o planiranim novim modelima ugovaranja privrede u okviru energetskog sistema, o procedurama, rokovima, programima podrške i subvencijama, kao i mnoge druge.

Svesni značaja ovakvih inicijativa za obe strane, navedene bilateralne komore u Srbiji nastavljaju organizovanje „Dijaloga sa institucijama“  i podsećaju da je konkretan i konstruktivan dijalog predstavnika privrede i institucija jedan od stubova za uspostavljanje uspešnijeg poslovanja i bolje saradnje lokalnih i međunarodnih kompanija u Srbiji.